ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17/09/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 25/08/51
 


สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา (90000) WWW.dolsongkhla.go.th
0-7431-1220 โทรสาร 0-7432-4285 ต่อ  25  เบอร์ มท (822) 73454
E-Mail Address : songkhla@dol.go.th
E-Mail address : lansongkhla.@yahoo.com

 โทรศัพท์
ที่ทำงาน                      มือถือ/บ้าน

 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด        นายวิรัช  ดวงแก้ว
 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน   นายสุเมธ  เพชรมณี
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน            นายประจักษ์ พรหมฉิม
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด               นายจรูญ  สารดิษฐ์
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ         นางเตือนจิตร์  บุญนะรัตน์  (รักษาการ)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน                  นางสาวยุพิน   อินทมะโน
 เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอสะบ้าย้อย  (90210)      นางสาวสุธาทิพย์  รังสิโยภาส 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอควนเนียง (90220)       นายคเณศร์  ราชโรจน์   
 เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอนาหม่อม  (90310)       นางวีระวรรณ  ชัยวัฒนพงษ์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอกระแสสินธุ์ (90270)     นางภริตา  มีบุญ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอบางกล่ำ (90110)        นางสุดารัตน์  อักษรศรี
 เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอคลองหอยโข่ง (90230)  นางรจเรศ  งะสมัน

 สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
 จังหวัดสงขลา มีพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

  0-7431-1220 ต่อ 19  
  0-7431-1220 ต่อ 15  
  0-7431-1220 ต่อ 20  
  0-7431-1220 ต่อ 16  
  0-7431-1220 ต่อ 23  
  0-7437-7026         
  0-7438-6440         
  0-7438-2191          
  0-7439-9168         
  0-7432-8025          
  0-7450-1073          


สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ (90110)
0-7458-0868 โทรสาร 0-7458-0870
E-Mail Address : hatyat_ska@dol.go.th

 

โทรศัพท์
ที่ทำงาน             มือถือ/บ้าน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)    นายนิสิต หมันเตะ 
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน                 นายสุพจน์  บุญญรัตน์
หัวหน้าฝ่ายรังวัด                     นายเทียนชัย  หมวดทอง 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ              นางเรณู  รัตนโสม
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถนนลพบุรีราเมศวร์   
อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา มีพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหาดใหญ่ และ
อำเภอบางกล่ำ  
0-7458-0868       
   
                           
0-7458-0868 ต่อ11 
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ (90180)
0-7438-9188,0-7438-8811-12 โทรสาร 0-7438-8812
E-Mail Address : rattaphum_ska@dol.go.thโทรศัพท์
       ที่ทำงาน                  มือถือ/บ้าน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)        นายสมบูรณ์  สว่างกิจวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน                     นายนาวี  สุวรรณประสม
หัวหน้าฝ่ายรังวัด                        นายขจร  สุระวิโรจน์ 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                  นางเจิดจันทร์   บุบผาดี  
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ ตั้งอยู่ที่ ถนนยนตรการกำธร
อำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลาพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอรัตภูมิ และอำเภอควนเนียง 

0-7438-8811          
0-7438-8812          
0-7438-9188          
0-7438-8812         
0-7438-8812                   -


สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
ส่วนแยกคอหงส์ (90110)
0-7423-0020-21 โทรสาร 0-7423-0022
E-Mail Address : khohong_ska@dog.go.th
โทรศัพท์
       ที่ทำงาน              มือถือ/บ้าน

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก  นายสุริยะ  ฉัตรจินดา
งานทะเบียน                       นายธีรพล   นิลพานิช  
งานรังวัด                          นายสมเด็จ  ขุนจันทร์ 
งานอำนวยการ                    นางวิลาศ  แก้วทอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ส่วนแยกคอหงส์ ตั้งอยู่ที่
ถนนสินเบญจพัฒนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มีพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหาดใหญ่ (ต.คอหงส์ นอกเขต ต.บ้านพรุ ต.พะตง)
อำเภอนาหม่อม
0-7423-0021            
0-7423-0021ต่อ 14     
0-7423-0021ต่อ 15     
0-7423-0020ต่อ 13     

หน้า 1 2 3 

 
 
 
   
  ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร 074-311220, 074-312750 โทรสาร 074-324285 Email: info@dolsongkhla.go.th,lansongkhla@yahoo.com
©Copyright 2008.dolsongkhla.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation